เลือกหลักสูตรปริญญาโทที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

หลักสูตรแนะนำ

สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

วุฒิมหาบัณฑิต นศ.ม.(M.Com.Arts)

สาขาวิชาการสื่อสารสากล

วุฒิมหาบัณฑิต นศ.ม.(M.Com.Arts)

สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วุฒิมหาบัณฑิต บธ.ม. (M.B.A)

สาขานิติศาสตร์

วุฒิมหาบัณฑิต น.ม.(LL.M.)

สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์

หลักสูตรใหม่

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

วุฒิมหาบัณฑิต สถ.ม. (M.Arch.)

สาขาบริหารธุรกิจเน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วุฒิมหาบัณฑิต บธ.ม. (MBA - ICT)

สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ

หลักสูตรใหม่

สาขาวิชาการเงิน

วุฒิตมหาบัณฑิต วท.ม

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

วุฒิมหาบัณฑิต (วศ.บ.)