เลือกหลักสูตรปริญญาโท ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

หลักสูตรแนะนำ

สาขานิติศาสตร์

วุฒิมหาบัณฑิต น.ม.(LL.M.)

สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์

หลักสูตรใหม่

สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ

หลักสูตรใหม่

สาขาวิชาการเงิน

วุฒิตมหาบัณฑิต วท.ม

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

วุฒิมหาบัณฑิต (วศ.บ.)