เอกสารและคุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
2. สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ
3. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
4. สถาบันการศึกษาของผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ
5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือขัดขวางต่อการศึกษา
6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่นเพราะความประพฤติ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (ติดต่อขอรับได้ ณ สถานที่สมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ได้ที่ คลิกที่นี่
2. สำเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 

สมัครออนไลน์!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02 350 3500 ต่อ 1582 – 1588
โทร. 02 249 5132-6 (สายตรง)

วิทยาเขตรังสิต
9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 02 902 0299 ต่อ 2411 – 2417