หมดเขตทุน ก้าวใหม่แล้ว แล้ว

สอบถามข้อมูลได้ที่ ทุน BU Best Choice

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : ภาคปกติ

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
(บาท)
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร
(บาท)
D010 คณะบัญชี 41,580 296,280
D020 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2) 41,580 292,080
D022 สาขาวิชาการตลาด 41,580 292,080
D023 สาขาวิชาการเงิน 41,580 289,580
D024 สาขาวิชาการจัดการ 41,580 289,580
D026 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43,480 311,980
D027 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 41,580 289,580
D029 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 43,580 310,280
D02A สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 42,180 292,080
D030 คณะนิเทศศาสตร์ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2) 48,480 321,380
D031 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 48,480 321,380
D03A สาขาวิชาวารสารศาสตร์ 48,480 338,980
D03B สาขาวิชาการโฆษณา 48,480 321,380
D036 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 48,480 337,180
D038 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 51,280 355,380
D039 สาขาวิชาการสื่อสารตรา 48,480 321,980
D040 คณะนิติศาสตร์ 45,580 301,180
  คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว    
D052 สาขาวิชาภาษาไทย 42,180 264,980
D053 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2) 42,580 288,580
D054 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 42,580 288,580
D057 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 42,580 319,280
D058 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 42,580 323,780
D059 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 42,780 308,780
D060 คณะเศรษฐศาสตร์ 42,180 285,430
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
D071 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 47,480 346,880
D072 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 47,480 349,680
D073 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 47,480 352,380
  คณะศิลปกรรมศาสตร์    
D081 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 49,880 394,780
D083 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 54,380 391,380
D084 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 50,980 394,680
D085 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 52,680 433,080
  คณะวิศวกรรมศาสตร์    
D091 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 45,580 384,880
D092 สาขาวิชาไฟฟ้า 40,480 382,580
D093 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 47,780 370,180
D094 สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต 40,480 310,580
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
D111 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 51,380 473,680
D112 สาขาวิชาการออกแบบภายใน 51,380 396,980
  คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ    
D121 สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (เหมาจ่าย) 51,500 396,000
D131 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ 49,980 343,280

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : ภาคบ่าย

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
(บาท)
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร
(บาท)
A010 คณะบัญชี 41,580 296,280
  คณะบริหารธุรกิจ    
A022 สาขาการจัดการการตลาดธุรกิจและบันเทิง 42,980 300,080
A027 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 42,980 300,080
A029 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 42,980 300,080

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : ภาคพิเศษ

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
(บาท)
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร
(บาท)
N220 คณะบริหารธุรกิจ 35,480 280,380
N225 คณะบริหารธุรกิจ (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน) 35,480 280,380
N231 คณะนิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) 41,780 320,080

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : วิทยาลัยนานาชาติจีน

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
(บาท)
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร
(บาท)
I141 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 53,830 377,330
I142 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 53,830 377,330

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : หลักสูตรนานาชาติ

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
(บาท)
ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
(บาท)
I022 Marketing Major 52,630 361,430
I031 Communication Arts Major 52,630 344,430
I051 Business English Major 49,630 361,430
I056 International Tourism Management Major 49,630 397,430
I057 Hotel and Restaurant Management Major (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต) 55,330 407,930
I085 Computer Graphics and Multimedia Major 60,630 498,930
I121 Entrepreneurship 51,630 361,430

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : หลักสูตรภาคปกติ 2 ภาษา (BILINGUAL PROGRAMS)

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียนรวม
แบบเหมาจ่าย
(บาท)
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร
(บาท)
B010 บัญชี (ACCOUNTING) 87,000 612,000
B022 การตลาด (MARKETING) 87,000 612,000
B023 สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน(เหมาจ่าย) 51,000 402,000
B027 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT) 87,000 612,000
B034 การโฆษณา (ADVERTISING) 87,000 612,000
B036 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (BROADCASTING) 87,000 612,000
B053 การจัดการธุรกิจสายการบิน (AIRLINE BUSINESS MANAGEMENT) 87,000 612,000

**เงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด**

  1. ค่าเล่าเรียนรวมนี้เฉพาะภาคเรียนที่ 1 (เริ่มเรียนเลยทันที)
  2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หรือนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ม.6 (หรือเทียบเท่า) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
  3. จ่ายค่าเทอมครั้งต่อไปช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 59 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร. 02 350 3500 ต่อ 1582-1587 หรือ 02 902 0299 ต่อ 2411-2417
E-mail : admission@bu.ac.th