คณะ สาขาวิชา เปรียบเทียบ กองทุนกู้ยืม
กรอ. กยศ.
คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
สาขาการตลาดสำหรับธุรกิจบริการและบันเทิง
สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาวารสารศาสตร์
สาขาวิชาการโฆษณา
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
สาขาวิชาการสื่อสารตรา
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน
หลักสูตร 3+1 Bangkok University + IMI, Switzerland
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์
สาขาสื่อดิจิทัล
วิทยาลัยนานาชาติจีน สาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1(1)/2560 เทอม 1(2)/2560 ตลอดหลักสูตร
24,180 17,400 300,080
24,180 17,400 292,080
24,180 17,400 289,580
24,180 17,400 298,580
24,180 17,400 289,580
24,180 19,300 313,080
26,180 17,400 308,080
24,180 18,000 292,080
- - -
51,000 - 402,000
24,180 17,400 298,580
24,480 24,000 325,680
24,480 24,000 325,680
24,480 24,000 341,980
24,480 28,500 -
24,480 24,000 343,680
24,480 24,000 332,280
21,780 23,400 301,180
24,180 18,400 288,580
24,180 18,000 264,980
23,580 19,000 323,280
23,580 19,000 324,280
23,580 19,200 311,780
- - -
24,180 18,000 285,430
24,180 22,000 348,880
24,180 22,000 348,780
24,180 22,000 350,780
25,480 22,000 368,580
26,480 23,400 407,480
27,380 27,000 383,680
27,380 23,600 390,080
27,380 25,300 419,680
24,180 21,400 386,880
24,180 19,100 382,580
24,180 23,600 370,180
24,180 26,300 356,580
24,180 25,600 392,980
25,780 25,600 473,680
51,500 - 396,000
24,480 27,200 365,580
24,780 27,200 407,080
29,230 24,600 377,330
29,230 24,600 377,330
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1(1)/2560 เทอม 1(2)/2560 ตลอดหลักสูตร
24,180 17,400 296,280
24,180 17,400 292,080
- - -
24,180 17,400 289,580
24,180 17,400 -
24,180 19,300 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
23,580 19,000 -
23,580 19,000 -
23,580 19,200 -
- - -
- - -
24,180 22,000 346,880
24,480 22,000 346,880
24,180 22,000 352,380
- - -
26,480 23,400 -
27,380 27,000 -
27,380 23,600 -
27,380 25,300 -
24,180 21,400 -
19,180 19,100 382,580
24,180 23,600 370,180
24,180 26,300 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -