คณะ สาขาวิชา เปรียบเทียบ กองทุนกู้ยืม
กรอ. กยศ.
คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
สาขาการตลาดสำหรับธุรกิจบริการและบันเทิง
สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาวารสารศาสตร์
สาขาวิชาการโฆษณา
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
สาขาวิชาการสื่อสารตรา
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน
หลักสูตร 3+1 Bangkok University + IMI, Switzerland
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์
สาขาสื่อดิจิทัล
วิทยาลัยนานาชาติจีน สาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1(1)/2560 เทอม 1(2)/2560 ตลอดหลักสูตร
19,180 17,400 296,280
19,180 17,400 292,080
19,180 17,400 289,080
19,180 17,400 389,580
19,180 17,400 289,580
16,180 19,300 311,980
24,180 17,400 310,280
24,180 18,000 292,080
- - -
51,000 - 402,000
24,180 17,400 292,080
24,480 24,000 321,380
24,480 24,000 338,980
24,480 24,000 321,380
22,780 28,500 355,380
24,480 24,000 337,180
24,480 24,000 321,980
16,780 23,400 301,180
19,180 18,400 264,980
19,180 18,000 288,580
23,580 19,000 319,280
23,580 19,000 323,780
23,580 19,200 308,780
- - -
19,180 18,000 285,430
20,480 22,000 346,880
19,180 22,000 349,680
19,180 22,000 346,880
20,480 22,000 349,680
21,480 23,400 394,780
22,380 27,000 391,380
22,380 23,600 394,680
22,380 25,300 433,080
19,180 21,400 384,880
19,180 19,100 382,580
19,180 23,600 370,180
19,180 26,300 355,480
19,180 25,600 396,980
20,780 25,600 473,680
51,500 - 396,000
24,480 27,200 343,280
24,780 27,200 343,280
29,230 24,600 377,330
29,230 24,600 377,330
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1(1)/2560 เทอม 1(2)/2560 ตลอดหลักสูตร
24,180 17,400 296,280
24,180 17,400 292,080
- - -
24,180 17,400 389,580
24,180 17,400 -
24,180 19,300 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
23,580 19,000 -
23,580 19,000 -
23,580 19,200 -
- - -
- - -
24,180 22,000 346,880
24,480 22,000 346,880
24,180 22,000 346,880
- - -
26,480 23,400 -
27,380 27,000 -
27,380 23,600 -
27,380 25,300 -
24,180 21,400 -
19,180 19,100 382,580
24,180 23,600 370,180
24,180 26,300 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -