มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา
BU ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร ดูรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขั้นตอนการสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย หรือสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

 1. กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ติดต่อรับได้ที่สถานที่สมัคร หรือ Download ได้ ที่นี่
 2. ยื่นเอกสารสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
  • – สอบข้อเขียน
  • – สอบสัมภาษณ์(สำหรับผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถ้ามีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นำมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์)

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

 1. กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่
 2. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบหลังจากสมัคร
 3. ยื่นเอกสารสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
  • – สอบสัมภาษณ์
  • – สอบข้อเขียนออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลังจากสอบผ่าน สามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนได้ทันที


สมัครเรียน