มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา
BU ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี

คณะที่เปิดสอน

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่างๆ

ภาคปกติ (ผู้จบ ม.6/ปวช./กศน.)

คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี 24,580 19,580 300,580
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2) 24,580 19,580 292,480
สาขาวิชาการตลาด 24,580 19,580 292,480
สาขาวิชาการเงิน 24,580 19,580 289,980
สาขาการจัดการ 24,580 19,580 289,980
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 24,580 19,580 289,980
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 26,580 26,580 306,480
สาขาการตลาดดิจิทัล 24,580 19,580 292,480
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) 24,580 19,580 302,580
สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน(เหมาจ่าย) 26,000 21,000 404,000
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี2)
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 24,880 24,880 327,580
สาขาวิชาวารสารศาสตร์ 24,880 24,880 339,080
สาขาวิชาการโฆษณา 24,880 24,880 335,080
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 24,880 24,880 351,580
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 24,880 24,880 366,880
สาขาวิชาการสื่อสารตรา 24,880 24,880 331,180
สาขาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม 26,380 26,380 354,780
คณะนิติศาสตร์ 22,180 17,180 301,580
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว((เลือกสาขาวิชาชั้นปี2) 23,980 23,980
สาขาวิชาภาษาไทย 24,580 19,580 265,380
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 24,580 19,580 288,980
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม 23,980 23,980 323,680
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 23,980 23,980 322,680
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 23,980 23,980 312,180
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน 24,580 19,580 285,830
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24,580 19,580 356,580
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 24,580 19,580 358,480
สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ 25,880 20,880 362,980
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 26,880 21,880 398,980
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 27,780 22,780 384,080
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 27,780 22,780 390,480
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 27,780 22,780 420,080
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 24,580 19,580 387,280
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 24,580 19,580 382,980
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 24,580 19,580 373,580
สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 24,580 19,580 360,680
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 24,580 19,580 481,680
สาขาวิชาการออกแบบภายใน 24,580 19,580 392,680
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ แบบเหมาจ่าย (เทอม 1/1-1/2) 57,000 57,000 454,000
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์(ภาพยนตร์)
สาขาวิชาภาพยนตร์ 24,880 24,880 368,980
สาขาสื่อดิจิทัล 25,180 25,180 407,480
หลักสูตรนานาชาติ
Marketing Major 84,000 59,000 652,000
Communication Arts Major 90,000 65,000 678,000
Innovative Media Production (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต) 62,230 52,230 525,530
Business English Major 84,000 59,000 652,000
International Tourism Management Major 87,000 62,000 678,000
Hotel and Restaurant Management Major (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต) 55,730 45,730 415,330
Culinary Arts And Design (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต) 62,000 52,000 557,000
Computer Graphics and Multimedia Major 98,000 73,000 752,000
Entrepreneurship 63,000 63,000 505,000
หลักสูตรนานาชาติจีน
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 29,630 29,630 377,730
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 29,630 29,630 377,730
*หมายเหตุ (ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัคร โทร : 02 3503500 กด 1)

1  อัตรานี้รวมค่าประกันความเสียหาย 2,000 บาทแล้ว (คืนเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา)
2 อัตรานี้ยังไม่รวมค่าเสริมพื้นฐาน (Preparatory English Course วิชาละ 9,000 บาท)
3 สำหรับนักศึกษาต่างชาติเก็บค่าธรรมเนียม Non-residential Fee เพิ่มภาคการศึกษาละ 1,000 บาทเฉพาะสาขา Marketing , Communication Arts, Business English, International Tourism Management, Computer Graphics and Multimedia

 

คณะบัญชี

สาขาวิชาบัญชี

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 300,580

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2)

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580

สาขาวิชาการตลาด

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 292,480

สาขาวิชาการเงิน

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 289,980

สาขาวิชาการจัดการ

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 289,980

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 289,980

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,580 26,580 306,480

สาขาการตลาดดิจิทัล

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 292,480

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 302,580

สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน(เหมาจ่าย)

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,000 21,000 404,000

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์(เลือกสาขาวิชาชั้นปี2)

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,880 24,880

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,880 24,880 327,580

สาขาวิชาวารสารศาสตร์

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,880 24,880 339,080

สาขาวิชาการโฆษณา

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,880 24,880 335,080

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,880 24,880 351,580

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,880 24,880 366,880

สาขาวิชาการสื่อสารตรา

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,880 24,880 331,180

สาขาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,380 26,380 354,780

คณะนิติศาสตร์

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
22,180 17,180 301,580

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,980 23,980

สาขาวิชาภาษาไทย

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 265,380

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 288,980

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,980 23,980 323,680

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,980 23,980 322,680

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,980 23,980 312,180

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 285,830

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 356,580

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 358,480

สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
25,880 20,880 362,980

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,880 21,880 398,980

สาขาวิชาทัศนศิลป์

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
27,780 22,780

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
27,780 22,780 390,480

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
27,780 22,780 420,080

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 387,280

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 382,980

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 373,580

สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 360,680

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 481,680

สาขาวิชาการออกแบบภายใน

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 392,680

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ แบบเหมาจ่าย (เทอม 1/1-1/2)

เทอม 1/1-1/2 /2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
57,000 57,000 454,000

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์(ภาพยนตร์)

สาขาวิชาภาพยนตร์

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,880 24,880 368,980

สาขาสื่อดิจิทัล

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
25,180 25,180 407,480

หลักสูตรนานาชาติ

Marketing Major

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
84,000 59,000 652,000

Communication Arts Major

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
90,000 65,000 678,000

Innovative Media Production (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต)

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
62,230 52,230 525,530

Business English Major

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
84,000 59,000 652,000

International Tourism Management Major

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
87,000 62,000 678,000

Hotel and Restaurant Management Major (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต)

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
55,730 45,730 415,330

Culinary Arts And Design (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต)

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
62,000 52,000 557,000

Computer Graphics and Multimedia Major

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
98,000 73,000 750,000

Entrepreneurship

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
63,000 63,000 505,000

หลักสูตรนานาชาติจีน

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
29,630 29,630 377,730

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
29,630 29,630 377,730
*หมายเหตุ (ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัคร โทร : 02 3503500 กด 1)

1  อัตรานี้รวมค่าประกันความเสียหาย 2,000 บาทแล้ว (คืนเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา)
2 อัตรานี้ยังไม่รวมค่าเสริมพื้นฐาน (Preparatory English Course วิชาละ 9,000 บาท)
3 สำหรับนักศึกษาต่างชาติเก็บค่าธรรมเนียม Non-residential Fee เพิ่มภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
เฉพาะสาขา Marketing , Communication Arts, Business English, International Tourism Management, Computer Graphics and Multimedia

ภาคบ่าย (ผู้จบ ม.6/ปวช./กศน.)

คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี 24,580 19,580 300,580
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด 24,580 19,580 300,480
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 24,580 19,580 300,480
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 24,580 24,580 300,480

คณะบัญชี

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 300,580

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาด

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 300,480

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 19,580 300,480

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 300,480

ภาคปกติ (ผู้เทียบโอนปวส)

คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี 24,580 24,580 300,580
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2) 24,580 24,580
สาขาวิชาการตลาด 24,580 24,580 292,480
สาขาวิชาการจัดการ 24,580 24,580 289,980
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 24,580 24,580 289,980
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 26,580 26,580 306,480
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว 23,980 23,980
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม 23,980 23,980 323,680
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 23,980 23,980 322,680
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 23,980 23,980 312,180
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24,580 24,580 356,580
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 24,580 24,580 356,580
สาขาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ 25,880 25,880 362,980
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 26,880 26,880 398,980
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 27,780 27,780 384,080
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 27,780 27,780 390,480
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 27,780 27,780 420,080
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 24,580 24,580 387,280
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 24,580 24,580 382,980
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 24,580 24,580 373,580
สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 24,580 24,580 360,680

คณะบัญชี

สาขาวิชาบัญชี

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 300,580

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2)

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580

สาขาวิชาการตลาด

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 292,480

สาขาวิชาการจัดการ

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 289,980

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 289,980

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,980 23,980

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,980 23,980 323,680

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,980 23,980 322,680

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,980 23,980 312,180

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 356,580

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 358,480

สาขาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
25,580 25,580 362,980

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,880 26,880 389,980

สาขาวิชาทัศนศิลป์

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
27,780 27,780 384,080

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
27,780 27,780 390,480

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
27,780 27,780 420,080

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 387,280

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 382,980

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนตร์

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 373,580

สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 360,680

ภาคบ่าย (ผู้เทียบโอนปวส)

คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี 24,580 24,580 300,580
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด 26,580 26,580 292,480
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 26,580 26,580 300,480
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 26,580 26,580 310,280

คณะบัญชี

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,580 24,580 300,580

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาด

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,580 24,580 292,480

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,580 24,580 300,480

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,580 26,580 310,280