มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา
BU ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี

คณะที่เปิดสอน

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่างๆ

ภาคปกติ (ผู้จบ ม.6/ปวช./กศน.)

คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี 24,180 19,180 300,080
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2) 24,180 19,180
สาขาวิชาการตลาด 24,180 19,180 292,080
สาขาวิชาการเงิน 24,180 19,180 289,580
สาขาวิชาการจัดการ 24,180 19,180 289,580
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24,180 19,180 313,080
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 24,180 19180 289,580
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 26,180 26180 308,080
สาขาการตลาดดิจิทัล 24,180 24,180 292,080
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) 24,180 24,180 298,580
สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน(เหมาจ่าย) 51,000 51,000 402,000
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์(เลือกสาขาวิชาชั้นปี2) 24,480 24,480
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 24,480 24,480 325,680
สาขาวิชาวารสารศาสตร์ 24,480 24,480 338,680
สาขาวิชาการโฆษณา 24,480 24,480 334,680
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 24,480 24,480 343,680
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 24,480 24,480 360,980
สาขาวิชาการสื่อสารตรา 24,480 24,480 332,280
คณะนิติศาสตร์ 21,780 16,780 301,180
คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว(เลือกสาขาวิชาชั้นปีที่ 2) 23,580 23,580  –
สาขาวิชาภาษาไทย 24,180 19,180 264,980
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 24,180 19,180 288,580
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ 23,580 23,580 323,280
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 23,580 23,580 324,280
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 23,580 23,580 311,780
คณะเศรษฐศาสตร์ 24,180 19,180 285,430
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24,180 19,180 348,880
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 24,180 19,180 348,780
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 24,180 19,180 350,780
สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ 25,480 20,480 368,580
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 26,480 21,480 407,480
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 27,380 22,380 383,680
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 27,380 22,380 390,080
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 27,380 22,380 419,080
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 24,180 19,180 386,880
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 24,180 19,180 382,580
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 24,180 19,180 370,180
สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต 24,180 19,180 356,580
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 25,780 20,780 473,680
สาขาวิชาการออกแบบภายใน 24,180 19,180 392,980
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (เหมาจ่าย) 515,00 51,500 396,000
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์(ภาพยนตร์)
สาขาวิชาภาพยนตร์ 24,480 24,480 365,580
สาขาสื่อดิจิทัล 24,780 24,780 407,080
หลักสูตรนานาชาติ
Marketing Major 51,630 51,630 361,430
Communication Arts Major 52,630 52,630 361,430
Business English Major 49,630 49,630 360,430
International Tourism Management Major 49,630 49,630 402,430
Hotel and Restaurant Management Major (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต) 55,330 55,330 414,930
Computer Graphics and Multimedia Major 64,130 64,130 515,430
Entrepreneurship 51,630 51,630 365,430
หลักสูตรนานาชาติจีน
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 29,230 29,230 377,330
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 29,230 29,230 377,330
หลักสูตรภาคปกติ 2 ภาษา (BILINGUAL PROGRAMS)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT) 87,000 87,000 612,000
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์(BROADCASTING) 87,000 87,000 612,000
การจัดการธุรกิจสายการบิน(AIRLINE BUSINESS MANAGEMENT) 87,000 87,000 612,000

คณะบัญชี

สาขาวิชาบัญชี

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 19,180 300,080

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 19,180

สาขาวิชาการตลาด

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 19,180 292,080

สาขาวิชาการเงิน

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 19,180 289,580

สาขาวิชาการจัดการ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 16,180 289,580

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
25,480 20,480 313,080

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 19,180 289,580

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,180 26,180 308,280

สาขาการตลาดดิจิทัล

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 24,180 292,080

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 24,180 298,580

สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน(เหมาจ่าย)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
51,000 51,000 402,000

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์(เลือกสาขาวิชาชั้นปี2)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,480 24,480

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,480 24,480 325,480

สาขาวิชาวารสารศาสตร์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,480 24,480 338,680

สาขาวิชาการโฆษณา

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,480 24,480 334,680

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,480 24,480 343,680

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,480 24,480 356,280

สาขาวิชาการสื่อสารตรา

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,480 24,480 332,280

คณะนิติศาสตร์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
21,780 16,780 301,180

คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,580 23,580

สาขาวิชาภาษาไทย

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 19,180 264,980

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 19,180 288,580

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,580 23,580 319,280

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,580 23,580 324,280

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,580 23,580 311,780

คณะเศรษฐศาสตร์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 19,180 285,430

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 19,180 348,880

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 19,180 348,780

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 19,180 350,780

สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
25,480 20,480 368,580

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,480 21,480 407,480

สาขาวิชาทัศนศิลป์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
27,380 22,380 383,680

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
27,380 22,380 390,080

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
27,380 22,380 419,680

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 16,180 386,880

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 19,180 382,580

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 19,180 370,180

สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 19,180 356,580

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
25,780 20,780 473,680

สาขาวิชาการออกแบบภายใน

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 19,180 392,980

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (เหมาจ่าย)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
51,500 51,500 396,000

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์(ภาพยนตร์)

สาขาวิชาภาพยนตร์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,480 24,480 365,580

สาขาสื่อดิจิทัล

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,780 24,780 407,080

หลักสูตรนานาชาติ

Marketing Major

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
51,630 51,630 361,430

Communication Arts Major

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
52,630 52,630 361,430

Business English Major

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
49630 49630 360,430

International Tourism Management Major

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
49,630 49,630 402,430

Hotel and Restaurant Management Major (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
55,330 55,330 414,930

Computer Graphics and Multimedia Major

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
60,630 60,630 515,430

Entrepreneurship

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
51,630 51,630 365,430

หลักสูตรนานาชาติจีน

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
29,230 29,230 377,330

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
29,230 29,230 377,330

หลักสูตรภาคปกติ 2 ภาษา (BILINGUAL PROGRAMS)

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
87,000 87,000 612,000

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์(BROADCASTING)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
87,000 87,000 612,000

การจัดการธุรกิจสายการบิน(AIRLINE BUSINESS MANAGEMENT)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
87,000 87,000 612,000

ภาคบ่าย (ผู้จบ ม.6/ปวช./กศน.)

คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค. )
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี 24,580 19,180 300,080
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด 26,580 21,180 300,080
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 26,580 21,180 300,080
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 26,580 21,180 300,080

คณะบัญชี

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 19,180 300,080

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาด

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,180 19,180 300,080

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,180 21,180 300,080

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,180 21,180 300,080

ภาคพิเศษ (ผู้จบ ม.6/ปวช./กศน.)

คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ 22,280 22,280 280,380
คณะบริหารธุรกิจ(เหมาจ่าย) 22,500 22,500 280,380
คณะนิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) 22,280 22,280 317,980

คณะบริหารธุรกิจ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
22,280 22,280 280,380

คณะบริหารธุรกิจ(เหมาจ่าย)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
22,500 22,500 280,380

คณะนิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
22,280 22,280 320,080

ภาคปกติ (ผู้เทียบโอนปวส)

คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี 24,180 24,180 300,080
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2) 24,180 24,180
สาขาวิชาการตลาด 24,180 24,180 292,080
สาขาวิชาการจัดการ 24,180 24,180 289,580
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25,480 25,480 313,080
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 24,180 24,180 289,580
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 26,180 26,180 308,280
คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว 23,580 23,580
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ 23,580 23,580 323,280
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 23,580 23,580 324,280
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 23,580 23,580 311,780
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24,180 24,180 348,880
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 24,180 24,180 348,780
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 24,180 24,180 350,780
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 26,480 26,480 407,480
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 27,380 27,380 383,680
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 27,380 27,380 390,080
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 27,380 27,380 439,680
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 24,180 24,180 386,880
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 24,180 24,180 382,580
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 24,180 24,180 370,180
สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต 24,180 24,180 356,580

คณะบัญชี

สาขาวิชาบัญชี

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 24,180 300,080

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2)

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 24,180

สาขาวิชาการตลาด

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 24,180 292,080

สาขาวิชาการจัดการ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24180 24180 289,580

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
25,480 25,480 313,980

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 24,180 289,580

คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,580 23,580

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,580 23,580 323,280

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,580 23,580 324,280

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
23,580 23,580 311,780

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 24,180 348,880

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 24,180 348,780

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 24,180 350,780

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,480 26,480 407,880

สาขาวิชาทัศนศิลป์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
27,380 27,380 383,680

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
27,380 27,380 390,080

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
27,380 27,380 419,680

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 24,180 386,880

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 24,180 382,580

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 24,180 370,180

สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 24,180 356,580

ภาคบ่าย (ผู้เทียบโอนปวส)

คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี 24,180 24,180 300,080
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด 26,180 26,180 300,080
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 26,180 26,180 300,080
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 26,180 26,180 300,080

คณะบัญชี

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
24,180 24,180 300,080

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาด

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,180 26,180 300,080

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,180 26,180 300,080

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
26,180 26,180 300,080

ภาคพิเศษ (ผู้เทียบโอนปวส)

คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ 22,280 22,280 280,380
สาขาวิชาการตลาด 22,280 22,280 280,380
สาขาวิชาการจัดการ 22,280 22,280 289,580

คณะบริหารธุรกิจ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
22,280 22,280 280,380

สาขาวิชาการตลาด

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
22,280 22,280 280,380

สาขาวิชาการจัดการ

เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) หลังหักทุนสนับสนุน ตลอดหลักสูตร
22,280 22,280 280,380