คณะ สาขาวิชา เปรียบเทียบ กองทุนกู้ยืม ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
กรอ. กยศ. ภาคปกติ ภาคบ่าย ภาคพิเศษ
คณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี
-
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
-
สาขาวิชาการเงิน
- - -
สาขาวิชาการจัดการ
- -
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
-
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- - -
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
-
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
- - -
สาขาการตลาดสำหรับธุรกิจบริการและบันเทิง
- - -
สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
- - -
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)
- -
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
- -
สาขาวิชาวารสารศาสตร์
- - -
สาขาวิชาการโฆษณา
- - -
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
- - -
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
- - -
สาขาวิชาการสื่อสารตรา
- - -
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
- - -
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- -
สาขาวิชาภาษาไทย
- -
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
- -
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
- -
สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน
- -
หลักสูตร 3+1 Bangkok University + IMI, Switzerland
- - - -
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- -
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- -
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- -
สาขาวิชาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ
- -
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
- -
สาขาวิชาทัศนศิลป์
- - -
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
- -
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
- -
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- -
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- -
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- -
สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
- -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน
- -
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- -
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ
- - -
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์
- - -
สาขาสื่อดิจิทัล
- -
วิทยาลัยนานาชาติจีน สาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
- -
สาขาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- -