ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 - ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ภาคฤดูร้อน/2559
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต 4 ก.ค 59 เป็นต้นไป 28 ต.ค 59 เป็นต้นไป 4 เม.ย 59 เป็นต้นไป
ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต (เซตวิชา) 11 - 13 ก.ค 59 8 - 15 พ.ย 59 19 เม.ย 59
ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต (รายวิชา) 21 - 28 ก.ค 59 18 - 25 พ.ย 59 22 - 29 เม.ย 59
กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 4 ส.ค 59 7 ธ.ค. 59 12 พ.ค. 59
ลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา 9 ส.ค. 59
เพิ่มวิชา

กำหนดชำระเงินภายใน
วันที่ 13 ส.ค 59
5 ม.ค 60
เพิ่มวิชา

กำหนดชำระเงินภายใน
วันที่ 8 ม.ค 60
30 พ.ค. 59
เพิ่มวิชา

กำหนดชำระเงินภายใน
วันที่ 2 มิ.ย 59
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า 10 ส.ค. 59
เพิ่มวิชา

กำหนดชำระเงินภายใน
วันที่ 13 ส.ค 59
6 ม.ค 60

กำหนดชำระเงินภายใน
วันที่ 8 ม.ค 60
31 พ.ค. 59

กำหนดชำระเงินภายใน
วันที่ 2 มิ.ย 59
เปิดภาคเรียน 15 ส.ค 59 9 ม.ค 60 6 มิ.ย 59
ลงทะเบียนเพิ่ม - ลดวิชา 16 - 18 ส.ค 59 10 - 13 ม.ค 60 7-10 มิ.ย 59
วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
(เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน)
13 ก.ย. 59 7 ก.พ. 60 6 ก.ค 59

(เฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษ)
แจ้งจบการศึกษาประจำภาคทางอินเทอร์เน็ต 6 ส.ค - 10 ต.ค 59 9 ม.ค - 7 มี.ค. 60 6 มิ.ย - 6 ก.ค 59
ย้ายคณะ - ภาควิชา 19 - 23 ก.ย 59 6 - 10 ก.พ. 60 13 - 17 มิ.ย 59
ย้ายรอบ - - 13 - 17 มิ.ย 59
สอบกลางภาค 3 - 10 ต.ค 59 27 ก.พ. - 7 มี.ค 60 4 - 6 ก.ค. 59
เพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต (สำหรับวิชาภาคปกติ) 1 - 28 พ.ย. 59 3 เม.ย - 2 พ.ค.60 13 - 27 ก.ค. 59
เพิกถอนวิชา (สำหรับวิชาภาคพิเศษ) : บล็อกคอร์สที่ 1 22 ส.ค - 7 ต.ค 59 16 ม.ค. - 3 มี.ค. 60 13 มิ.ย - 29 ก.ค. 59
เพิกถอนวิชา (สำหรับวิชาภาคพิเศษ) : บล็อกคอร์สที่ 2 22 ส.ค - 16 ธ.ค 59 16 ม.ค. - 12 พ.ค. 60 13 มิ.ย - 29 ก.ค. 59
สอบปลายภาค (สำหรับวิชาภาคปกติ) 29 พ.ย - 9 ธ.ค 59 3 - 12 พ.ค. 60 28 ก.ค - 1 ส.ค 59
สอบปลายภาค (สำหรับวิชาภาคพิเศษ) : บล็อกคอร์สที่ 1 8 - 9 ต.ค 59 5 มี.ค และ 11 มี.ค. 60 30 - 31 ก.ค 59
สอบปลายภาค (สำหรับวิชาภาคพิเศษ) : บล็อกคอร์สที่ 2 17 - 18 ธ.ค 59 13 - 14 พ.ค. 60 30 - 31 ก.ค 59
วันปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ) 10 ธ.ค 59 13 พ.ค. 60 2 ส.ค 59
วันปิดภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) 19 ธ.ค 59 15 พ.ค. 60 1 ส.ค 59