MOU Corporate Partner

กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

คณะบัญชีได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 เพื่อร่วมกันพัฒนานักบัญชีรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

คณะบัญชีได้จัดโครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาคณะบัญชีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้ก้าวสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพที่มีศักยภาพ เป็นประจำทุกปี

กรมสรรพากร

คณะบัญชี ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) กับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 เพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาให้มีจิตสำนึก มีทัศนคติที่ดี มีความตระหนักในการเสียภาษีอย่างถูกต้องโดยสมัครใจ ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ และยกระดับความรู้ภาษีอากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ อันจะทำให้บัณฑิตของคณะเป็นที่ต้องการของธุรกิจ มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพพร้อมด้วยการมีคุณธรรม

คณะบัญชีได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย (RD go Campus)” ร่วมกับกรมสรรพากร เป็นประจำทุกปี

csr01bu-logo-accounting