ผลงานนักศึกษา


  การเป็นนักบัญชีมืออาชีพเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพได้คว้ารางวัลมาาเป็นความภาคภูมิใจของคณะบัญชี