ผลงานอาจารย์

ผลงานอาจารย์คณะบัญชี

 • “Audit Quality and Cost of Equity Capital,   Afro-Asian Journal of Finance and Accounting”, Vol. 4 (2). (with R.Barisuddin and S. Zaleha Abdul Rasid)
 • “The Property of Earnings– Equity VS. Cost Methods: The Case of Thai Listed Firms, Asian Journal of Business and Accounting”, Vol. 8(1). (with Rob Dixon and Uncharlee Virunjanya)
 • “Earnings Persistence and The Relationship Between Future Earnings and Firm Qualitative Characteristics: Evidence from Thai Listed Firms.” APHEIT Conference 2015, 24 Jul 2015 Thailand
 • “Earnings Management and Executive Compensation: Evidence from Thai Listed Firms”, 7th National Conference on Administration and Management (NCAM 2015), 28 Jun 2015 (The Best Paper Award)
 • “Audit firms and Risks: Case study of the Thai listed Firms in MAI”, The 1st National Accounting Research Conference 2015, 15-16 May 2015 Thailand (in Thai)
 • “Audit Fees and Firm Performance: The Case of Thailand”, The 1st National Accounting Research Conference 2015, 15-16 May 2015 Thailand
 • “The Relationship Between Firm Performance and Executive Compensation and Audit Committee Quality”, APHEIT Conference 2014, Thailand 30 May 2014 ๖Best Paper Awards, in Thai)
 • “Unconditional and Conditional Earnings Timeliness in Thailand”, Governance and Competitiveness: Challenges for Thailand, National Institute of Development Administration [NIDA], Thailand 3 April 2012 (Honorable Mention Award)
 • “Earnings Timeliness in Thailand”, Mid-Atlantic Region Meeting – American Accounting Association (AAA), Temple University, Philadelphia, PA, USA  22-24 April 2010 “Earnings Persistence and Value Relevance in Thailand”, European
 • “ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสินทรัพย์เรื่อง ที่ดินอาคารและอุปกรณ์”

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559

หน้า 44-55

 • “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง

ความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับแบบปกติ”

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 ณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัด อยุธยา วันที่

22 มิถุนายน 2559 (ร่วมกับอ.วีณา วรพงศ์)

 • “ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนของผู้บริหารกับการจัดการกำไร:กรณีศึกษาบริษัทในกลุ่มพลังงาน

และสาธารณูปโภค” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 19 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558

หน้า 146-157 (ร่วมกับ ดร.มยุขพันธ์ ไชยมั่นคง มหาวิทยาลัยธนบุรี)

 •  “การควบคุมภายในสินค้าคงเหลือ” การประชุมวิชาการระดับชาติ ปัญญาภิวัฒน์ครั้งที่ 4 ณ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

 • “การให้ความรู้และคำปรึกษาการทำบัญชีต้นทุนแก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว:กรณีศึ

กษา ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”

การประชุมวิชาการระดับชาติ “พลวัตการศึกษาสร้างสรรค์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

ณ อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556

(ร่วมกับอ.สุจินต์ วงศ์ประธาน)

 • “คุณลักษณะพึงประสงค์ของครูตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 78 มกราคม-เมษายน 2555

หน้า 143-166

 • “ประสิทธิผลโครงการอบรมการคำนวณต้นทุนเพื่อตั้งราคาขาย : การวิจัยอิงฐานชุมชน”

การประชุมวิชาการระดับชาติ “THAI UNIVERSITY PARADIGM ON ASIA PACIFIC

CHALLENGES” ณ อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์โอสถานุเคราะห์ วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม

2554

(ร่วมกับ อ.ปิยาภรณ์ อาสาทรงธรรม ผศ.อารีย์ ทิศาวิภาต และ อ.นภาพร วงศ์ศรีนันท์)

 

 

 • “Earnings Management and Dividend Policy of Policy of Small and Medium Enterprises in Thailand” The International Journal of Business and Society (IJBS) Vol. 17, No 2 (2016) (ร่วมกับ ผศ.ดร. ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น)
 • “Financial Preparation of Working Age Population Aged 50 – 59 years old in Thailand: Implication from Personal saving”การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ปี 2559
  จัดโดย เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 (ร่วมกับ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น)
 • “ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สินและคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ของประเทศไทย” วารสาร BU Academic Reviewปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม -มิถุนายน 2558
 • “คุณภาพกำไรของบริษัทในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:นัยจากรายการคงค้างที่ควบคุมได้” วารสาร BU Academic Review. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2556
 • “สภาพคล่อง ประสิทธิภาพ ความสามารถในการทำกำไรและผลประกอบการของราคาหุ้นสามัญของธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: นัยจากอัตราส่วนทางการเงิน” ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University Research Conference) วารสาร BU Academic Review ฉบับพิเศษ วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 (ร่วมกับ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น และ อ.วาสนา จีนะวัฒน์)
 • “จากการร่วมค้าสู่การร่วมการงาน” วารสารนักบริหาร ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
 • “ผลกระทบของการจัดประเภทสัญญาเช่าที่มีต่อการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน” งานประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่4 จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 (ร่วมกับ ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ และ อ.วาสนา จีนะวัฒน์)
 • “ความสามารถของข้อมูลทางบัญชีในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์:ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน” วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่18 ฉบับที่3 กันยายน-ธันวาคม 2556
 • “การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดรับกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ: กรณีศึกษานักศึกษาคณะบัญชีชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” วารสาร BU ACADEMIC REVIEW ปีที่9 ฉบับพิเศษ 1 พฤษภาคม 2553

“ความคิดเห็นของนักบัญชีที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44: งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย” วารสาร BU ACADEMIC REVIEW ปีที่4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2548

 • “Corporate Governance Reforms, Blockownership and Accounting Discretion: Evidence from Thailand”, Corporate Governance: An International Review: Special Issue Conference, in Edinburgh, UK
  4-5 December 2015. (with Stratling, R., and Dixon R.)
 • “An Ownership Structure and the Quality of a Financial Report”, Executive Journal 31 (2) April – June 2011. (with Manavapat, S.)
 • “Ownership Structure, Corporate Governance, Supply for Earnings Quality and Subsequent Firm Performance”, British Accounting & Finance Association Doctoral Colloquium 12 April 2011, Aston University, Birmingham, UK.
 • “Do Firms with Family Controlling Shareholders Perform Better? Evidence from Thailand”, British Accounting & Finance Association Annual Conference 14 April 2011, Aston University, Birmingham, UK
 • “A Link between Ownership Structure and Firm Performance After the Reform of Thai corporate governance System”, European Accounting Association 33rd Annual Congress. 19 – 21 May 2010, Istanbul, Turkey.
 • “Insider trading: Evidence from Thailand”, Thammasat Review, 10 (2005), 48-92 (with Jumreornvong S. & Limpaphayom P.)
 • “Insider trading in Thailand”, Academic Seminar, the 66th Anniversary Foundation of Faculty of Commerce and Accountancy: “Thammasat Business School: On Thai Business” Researches and Business Plans of Professors and Students: “Mysterious Financial Issues Unveiled” Bangkok, Thailand 2004. (with Jumreornvong S. & Limpaphayom P.)
 • “Insider trading: Evidence from Thailand”, the 12th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting, and Business: Roads to Sustainable Asian Economic Prosperity” Bangkok, Thailand 2004. (with Jumreornvong S. and Limpaphayom P.)

ผลงานนักศึกษาคณะบัญชี