ผลงานอาจารย์


บทความวิจัยเรื่อง การจัดการกำไรและค่าตอบแทนกรรมการ: หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยของ ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะบัญชี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 7 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558    

ผศ.ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ ได้รับเกียรติบัตรจากโครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์