ที่อยู่ติดต่อ แผนที่

ติดต่อ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Mail Address: Rama 4 Road, Klong-Toey Bangkok 10110, Thailand
Phone: +66 2249 5132-6 (Direct Line), +66 2350 3500 ext. 1582-1585
Fax: +66 2350 3656-7