ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี

 

เพื่อให้การบริหารจัดการในด้านการให้บริการทางวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับความพร้อมในด้านบุคลากรและสถานที่คณะบัญชีจึงได้จัดตั้งหน่วยงานชื่อว่า “ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี (Center for Accounting Professional Development : CAPD)” เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการในการให้บริการทางวิชาการด้านวิชาชีพบัญชีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลภายนอกองค์กรและหน่วยงานต่างๆ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง