ภาคปกติ

คณะบัญชี ภาคปกติ วิทยาเขตรังสิต รุ่นเข้าปีการศึกษา 2561

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title ไม่เรียนสหกิจ เรียนสหกิจ
GE001 Thinking Skills for Learning 3 3
EN001 English for Everyday Communication 3 3
AC201 Principles of Accounting I* 3 3
EC201 Microeconomics 3 3
GE002 Citizenship and Social Dynamics 3 3
AC102 Business World and Accounting 3 3
   รวม 18 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title ไม่เรียนสหกิจ เรียนสหกิจ
AC202 Principles of Accounting II 3 3
EC202 Macroeconomics 3 3
LA102 Business Law 3 3
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3 3
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3 3
GE007 Art of Life 3 3
EN002 English for Social Communication 3 3
   รวม 21 21

*ผลการเรียนต้องไม่ได้เกรด F วิชา AC201

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title ไม่เรียนสหกิจ เรียนสหกิจ
AC311 Asset Accounting 3 3
FI212 Business Finance 3 3
HR201 Organization and Human Resource Management 3 3
ST208 Statistics for Business 3 3
GE005 Creative Leadership Skills 3 3
GE006 Asia and the Global Community 3 3
EN003 English for Global Communication 3 3
   รวม 21 21

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title ไม่เรียนสหกิจ เรียนสหกิจ
AC312 Liability & Owner’s Equity Accounting 3 3
ST209 Quantitative Analysis for Business 3 3
MG212 Production and Operations Management 3 3
MK212 Marketing 3 3
MG222 Entrepreneurship and Business Development 3 3
LA301 Taxation 3 3
EN014 English for Exploring the World 3 3
   รวม 21 21

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title ไม่เรียนสหกิจ เรียนสหกิจ
AC315 Cost Accounting 3 3
AC322 Auditing 3 3
AC401 Tax Accounting 3 3
AC402 Advanced Accounting II 3 3
AC403 Accounting Information Systems 3 3
EN331 Practical Business English 3 3
  รวม 18 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title ไม่เรียนสหกิจ เรียนสหกิจ
AC321 Advanced Accounting I 3 3
AC404 Internal Auditing and Control 3 3
AC420 Accounting Information for Management 3 3
AC428 Financial Reporting and Analysis 3 3
AC437 Database Management Systems 3 3
EN332 Professional Business English 3 3
  รวม 18 18

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title ไม่เรียนสหกิจ* เรียนสหกิจ*
MG424 Strategic Management and Business Policy 3 3
CO301 Pre-Cooperative Education    3
AC….. Major Elective (วิชาสัมมนาของคณะบัญชี) 3 3
AC….. Major Elective 3
AC….. Free Elective 3 3
   รวม 12 12

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title ไม่เรียนสหกิจ* เรียนสหกิจ*
AC453 Cooperative Education for Accountant   6
AC….. Major Elective (วิชาสัมมนาของคณะบัญชี) 3  
AC….. Major Elective 3  
   รวม 6 6

*สำหรับทุกแผนการเรียนต้องเลือกเรียนวิชาสัมมนาของคณะบัญชีอย่างน้อย 3 หน่วยกิต