รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001*
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002*
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003*
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ศท. 006
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3
รายวิชาในหลักสูตร
ข.หมวดวิชาเฉพาะ (99 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (51 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาบัญชี (6 หน่วยกิต)
บช. 201
AC 201
หลักการบัญชี 1
Principles of Accounting I
3
บช. 202*
AC 202
หลักการบัญชี 2
Principles of Accounting II
3
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
ศศ. 201*
EC 201
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
3
ศศ. 202*
EC 202
เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
3
กลุ่มวิชากฎหมาย (6 หน่วยกิต)
กม. 102
LA 102
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3
กม. 301
LA 301
การภาษีอากร
Taxation
3
กลุ่มวิชาเชิงปริมาณ (6 หน่วยกิต)
สถ. 208
ST 208
สถิติเพื่อธุรกิจ
Statistics for Business
3
สถ. 209
ST 209
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
Quantitative Analysis for Business
3
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ (18 หน่วยกิต)
บม.201*
HR 201
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
Organization and Human Resource Management
3
กง. 212*
FI 212
การเงินธุรกิจ
Business Finance
3
ตล.212*
MK 212
การตลาด
Marketing
3
จก. 212
MG 212
การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน
Production and Operations Management
3
จก. 222*
MG 222
การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
Entrepreneurship and Business Development
3
จก. 424*
MG 424
การบริหารเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3
กลุ่มวิชาภาษา (9 หน่วยกิต)
อก. 014*
EN 014
ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้โลก
English for Exploring the World
3
อก. 331*
EN 331
ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ
Practical Business English
3
อก. 332*
EN 332
ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ
Professional Business English
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ(36 หน่วยกิต)
บช. 311
AC 311
การบัญชีสินทรัพย์
Asset Accounting
3
บช. 312
AC 312
การบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
Liability and Owner’s Equity Accounting
3
บช. 315
AC 315
การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
3
บช. 321
AC 321
การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting I
3
บช. 322
AC 322
การสอบบัญชี
Auditing
3
บช. 401
AC 401
การบัญชีภาษีอากร
Tax Accounting
3
บช. 402
AC 402
การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting II
3
บช. 403*
AC 403
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
3
บช. 404
AC 404
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
Internal Auditing and Control
3
บช. 420
AC 420
ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร
Accounting Information for Management
3
บช. 428
AC 428
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
Financial Reporting and Analysis
3
บช. 437*
AC 437
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
Database Management Systems
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (12 หน่วยกิต)
นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาเฉพาะด้าน-เลือก ประกอบด้วยวิชาสัมมนาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และรายวิชาต่าง ๆ โดยรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
บช. 414
AC 414
การบัญชีเฉพาะกิจการ
Specialized Accounting
3
บช. 423
AC 423
การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
3
บช. 424
AC 424
การฝึกงานด้านบัญชี
Accounting Internship
3
บช. 425
AC 425
สัมมนาการบัญชีการเงิน
Seminar in Financial Accounting
3**
บช. 426
AC 426
สัมมนาการบัญชีบริหาร
Seminar in Managerial Accounting
3**
บช. 427
AC 427
การบัญชีสำหรับธุรกิจส่งออกและนำเข้า
Accounting for Export and Import
3
บช. 431*
AC 431
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3
บช. 432*
AC 432
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการรายงานทางธุรกิจ
Computer Applications in Business Reporting
3
บช. 434*
AC 434
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
Accounting Software
3
บช. 435*
AC 435
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems Analysis and Design
3
บช. 436*
AC 436
ความมั่นคงในระบบสารสนเทศและการควบคุม
Information Systems Security and Control
3
บช. 438*
AC 438
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
Information System Auditing and Control
3
บช. 441
AC 441
สัมมนาการสอบบัญชี
Seminar in Auditing
3**
บช. 442
AC 442
สัมมนาการภาษีอากร
Seminar in Taxation
3**
บช. 443*
AC 443
สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Seminar in Accounting Information Systems and Technology
3**
บช. 444
AC 444
สัมมนาการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
Seminar in Internal Auditing and Control
3**
บช. 453
AC 453
สหกิจศึกษาสำหรับนักบัญชี (เฉพาะแผนแบบสหกิจศึกษา)
Cooperative Education for Accountant
6
บช. 454
AC 454
การบัญชีเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
Accounting for Strategic Planning
3
บช. 455
AC 455
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและการกำกับดูแลกิจการเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
Ethics of Professional Accountants and Corporate Governance for Business Value Creation
3
สศ. 301
CO 301
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
3
หมายเหตุ * วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ** รายวิชาคิดเป็น 3 หน่วยกิต เป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า ศึกษา ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ และอภิปรายผล และนักศึกษามีการศึกษาด้วยตนเองจำนวน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ไม่มีการนับหน่วยกิตสำหรับการฝึกปฏิบัติและการศึกษาด้วยตนเอง
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีรวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี หรือจากรายวิชาเลือกเสรีของคณะดังต่อไปนี้
บช. 102
AC 102
โลกธุรกิจกับการบัญชี
Business World and Accounting
3