หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

เป็นนักบัญชีดิจิทัล 3 in 1  เก่งบัญชี เก่งไอที เก่งภาษา

หลักสูตรการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ สร้างนักบัญชีมืออาชีพที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ พร้อมทักษะในการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมบทบาทของนักบัญชียุคใหม่ให้มีความเข้าใจในเรื่องธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตอบโจทย์ได้ครบตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน