ศิษย์เก่า

อาจารย์ ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
อาจารย์ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข
คุณสมฤดี ชัยมงคล
คุณสุกัญญา ฮิวล์
คุณอลงกรณ์ วีระนนท์
คุณอุษา งามศิริ
คุณจิรภา รุ่งเรืองศักดิ์