งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  1. รางวัลชมเชยบทความวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ จากการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒน บริหารศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2555 จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

     เรื่อง Conditional and unconditional earnings timeliness: The Case of Thailand

     ผู้วิจัย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์

  1. รางวัลบทความวิจัยดีเด่น จากการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล

     เรื่อง The Relationship between firm performance and executive compensation and audit committee quality

     ผู้วิจัย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดาวรรณ แก้วผาบ

  1. รางวัลบทความวิจัยดีเด่น จากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558   จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     เรื่อง Earnings management and executive compensation: Evidence from Thai listed firms

     ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์

     นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยของคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในวารสารไทยและวารสารต่างประเทศ รวมทั้งมีการนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ