งานบริการวิชาการ

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี จัดอบรมตามความร่วมมือกับกรมสรรพากร และ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมความรู้ต่อเนื่องให้กับผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อย่างต่อเนื่องทุกปี

กรรมสรรพกร

BU Accounting

สภาวิชาชีพบัญชี