ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี

เพื่อให้การบริหารจัดการในด้านการให้บริการทางวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับความพร้อมในด้านบุคลากรและสถานที่คณะบัญชี จึงได้จัดตั้งหน่วยงานชื่อว่า “ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี (Center for Accounting Professional Development : CAPD)” เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการในการให้บริการทางวิชาการด้านวิชาชีพบัญชีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลภายนอก องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง