ห้องปฏิบัติการ

เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะได้ปฏิบัติการด้านวิชาชีพบัญชีในห้องปฏิบัติการและเรียนรู้ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีและระบบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโปรแกรมทางการบัญชีที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมในภาคธุรกิจ

โปรแกรม SAP

เป็นระบบ ERP ที่มีชื่อเสียง ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ไม่เฉพาะงานในส่วนบัญชีเท่านั้น แต่ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบงานธุรกิจ ซึ่งทำให้นักศึกษาคณะบัญชีมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ และเป็นที่ต้องการของตลาดงาน