ประวัติคณะ

25 ธันวาคม พ.ศ. 2505 คณะบัญชีได้เปิดสอน พร้อม ๆ กับการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยตั้งเป็นแผนกบัญชี เพื่อสร้างบัณฑิตให้ออกไปทำงานด้านการบัญชีในหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ และเป็นเจ้าของกิจการ

พ.ศ. 2520 มหาวิทยาลัยได้ยกฐานะแผนกบัญชีขึ้นเป็นคณะวิชาบัญชี

พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะบัญชี

ปัจจุบันคณะบัญชีเปิดสอนนักศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคบ่ายในหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้

– ภาคปกติ เรียนที่วิทยาเขตรังสิต

– ภาคบ่าย เรียนที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท