คณะผู้บริหาร

ดร.กรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์

คณบดีคณะบัญชี

 • – Ph.D in Accounting and Finance, Durham University, UK
 • – M.Sc. in Accounting and Finance Durham University, UK (with Distinction)
 • – M.Sc. In Finance (International Programme), Thammasat University
 • – บช.บ. (วิชาเอก การบัญชี วิชาโท สารสนเทศเพื่อการจัดการ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • – ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย)

ผศ.ภัสพร ตั้งใจกตัญญู

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 • – บช.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • – บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • – กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 • – Ph.D in Accounting and Finance, Durham University, UK
 • – M.Acc. in Accounting, New Mexico State University, U.S.A.
 • – น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • – บธ.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรตินิยม อันดับ 2)
 • – ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ผศ.กานดาวรรณ แก้วผาบ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 • – บธ.ม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • – บธ.บ. ธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล