ผลงานอาจารย์

ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์

บทความวิจัยเรื่อง การจัดการกำไรและค่าตอบแทนกรรมการ: หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยของ ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะบัญชี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 7 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558

 

 

 BACK