ผลงานอาจารย์

ผศ.ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ

ผศ.ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ ได้รับเกียรติบัตรจากโครงการอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

 BACK