ผลงานนักศึกษา

ผลงานรางวัลชนะเลิศของนักศึกษาคณะบัญชี

 

การเป็นนักบัญชีมืออาชีพเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพได้คว้ารางวัลมาาเป็นความภาคภูมิใจของคณะบัญชี

 

นางสาวขวัญนภัฐ กองฤทธิ์

ผลงานระหว่างศึกษา

 • รางวัลรองชนะเลิศ
  (ประเภททีม) ในโครงการ
  “การเสริมสร้างคุณธรรม
  จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี”
  จัดโดย สสอท. ร่วมกับ
  PwC และ  MAZARS
  ปี 2559

นางสาวอารยา มั่นสุวรรณ

ผลงานระหว่างศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ
  (ประเภททีม) ในโครงการ
  “การเสริมสร้างคุณธรรม
  จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี”
  จัดโดย สสอท. ร่วมกับ
  PwC และ  MAZARS
  ปี 2560

นางสาวภาณิชา  พิกุล

ผลงานระหว่างศึกษา

 • รางวัลที่ 1
  การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทำบ้านเมืองใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น ” จัดโดย
  กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
 • ปี 2559

นายอัษฎาวุฒิ ยอดชมยาญ

ผลงานระหว่างศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ
  การประกวดสุนทรพจน์
  ในโครงการ “การเสริมสร้าง
  คุณธรรม จริยธรรม
  ทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 4
  จัดโดย สสอท. ร่วมกับ PwC

      และ MARZAS  ปี 2559

นายศุภกิตติ์ ชานุ

ผลงานระหว่างศึกษา

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  การประกวดสุนทรพจน์
  ในโครงการ “การเสริมสร้าง
  คุณธรรม จริยธรรม
  ทางวิชาชีพบัญชี”  ครั้งที่ 5
  จัดโดย สสอท. ร่วมกับ PwC

      และ MARZAS ปี 2560

 BACK