คณะบัญชี


การเรียนการสอน

หลักสูตรของคณะบัญชี มุ่งหวังให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลธุรกิจอย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเวลา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เฉียบคม รวมทั้งมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ ที่สำคัญยังคงไว้ซึ่งการปลูกฝังการเป็นนักบัญชีที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้การเรียนการสอนและกิจกรรมมารองรับจุดประสงค์ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด และสามารถเป็นนักบัญชีมืออาชีพได้อย่างแท้จริง

คณาจารย์ผู้สอน

คณะบัญชีได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพบัญชีและสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง และพร้อมที่จะก้าวไปในเส้นทางวิชาชีพอย่างมั่นใจ และทำให้บัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับการตอบรับที่ดีจากภาคธุรกิจและเป็นที่ต้องการของตลาดงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลงานและกิจกรรม
อุปกรณ์ทันสมัย
อาชีพก้าวหน้า