ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรภาษาไทย

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 – ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

กำหนดการ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคฤดูร้อน/2560
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต 4 ก.ค. 60 เป็นต้นไป 27 ต.ค. 60 เป็นต้นไป 29 มี.ค. 61 เป็นต้นไป
ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต เซตวิชา 11 – 13 ก.ค. 60 7 – 14 พ.ย. 60
19 เม.ย. 61
รายวิชา 18 – 25 ก.ค. 60 17 – 24 พ.ย. 60 24 เม.ย. – 2 พ.ค. 61
กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 1 ส.ค. 60 4 ธ.ค. 60 11 พ.ค. 61
ลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา * สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น * 9 ส.ค. 60 เพิ่มวิชากำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 11 ส.ค. 60 4 ม.ค. 61 เพิ่มวิชากำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 6 ม.ค. 61 11 มิ.ย. 61 เพิ่มวิชากำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 13 มิ.ย. 61
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า * สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ทางอินเทอร์เน็ต หรือลงทะเบียนแล้วไม่ได้ชำระเงิน* 10 ส.ค. 60 กำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 11 ส.ค. 60 5 ม.ค. 61 กำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 6 ม.ค. 61 12 มิ.ย. 61 กำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 13 มิ.ย. 61
เปิดภาคเรียน 16 ส.ค. 60 8 ม.ค. 61 18 มิ.ย. 61
ลงทะเบียนเพิ่ม – ลดวิชา 16 – 18 ส.ค. 60 9 – 12 ม.ค. 61 19 – 21 มิ.ย. 61
วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน) 14 ก.ย. 60 6 ก.พ. 61 17 ก.ค. 61 (เฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษ)
แจ้งจบการศึกษาประจำภาคทางอินเทอร์เน็ต 16 ส.ค. – 11 ต.ค. 60 8 ม.ค. – 6 มี.ค. 61 18 มิ.ย. – 18 ก.ค. 61
ย้ายคณะ – ภาควิชา 18 – 22 ก.ย. 60 5 – 9 ก.พ. 61 2 – 6 ก.ค. 61
ย้ายรอบ
สอบกลางภาค 4 – 11 ต.ค. 60 26 ก.พ. – 6 มี.ค. 61
เพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต (สำหรับวิชาภาคปกติ) 1 – 29 พ.ย. 60 2 เม.ย. – 1 พ.ค. 61 31 ก.ค. – 5 ส.ค. 61
เพิกถอนวิชา (สำหรับวิชาภาคพิเศษ) *เพิกถอนที่สำนักทะเบียนนักศึกษา* บล็อกคอร์สที่ 1 21 ส.ค. – 6 ต.ค. 60 15 ม.ค. – 2 มี.ค. 61 25 มิ.ย. – 24 ส.ค. 61
บล็อกคอร์สที่ 2 21 ส.ค. – 1 ธ.ค. 60 15 ม.ค. – 4 พ.ค. 61
สอบปลายภาค (สำหรับวิชาภาคปกติ) 30 พ.ย. – 12 ธ.ค. 60 2 – 11 พ.ค. 61 6 – 10 ส.ค. 61
สอบปลายภาค (สำหรับวิชาภาคพิเศษ) บล็อกคอร์สที่ 1 7 – 8 ต.ค. 60 3 – 4 มี.ค. 61 25 – 26 ส.ค. 61
บล็อกคอร์สที่ 2 2 – 3 ธ.ค. 60 5 – 6 พ.ค. 61
วันปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ) 13 ธ.ค. 60 12 พ.ค. 61 11 ส.ค. 61
วันปิดภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) 4 ธ.ค. 60 7 พ.ค. 61

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560