คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ที่มาพร้อมกับวิสัยทัศน์ในการวางนโยบายและแนวทางในการบริหารงานที่ทันสมัย คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีคุณภาพให้กับทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์

  อธิการบดี

 • ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย

  ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย

  ที่ปรึกษาอธิการบดี

 • คุณดัยนา บุนนาค

  คุณดัยนา บุนนาค

  ที่ปรึกษาอธิการบดี

 • อาจารย์สมหมาย ดอกไม้

  อาจารย์สมหมาย ดอกไม้

  ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา

 • รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ

  รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ

 • ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล

  ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล

  รองอธิการบดีอาวุโสด้านกิจการภายนอก

 • ผศ.ดร.บุญรอด วุฒิศาสตร์กุล

  รองอธิการบดีอาวุโสด้านกิจการพิเศษ

 • อาจารย์นฤมล โอสถานุเคราะห์

  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

 • ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร

  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี

 • ผศ.ชัชวาล หังสพฤกษ์

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 • ดร.สิริวรรณ รัตนาคาร

  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ

 • ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 • ผศ.ดร.อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 • ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย

  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 • ดร.สุนทรี รัตภาสกร

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 • ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย

  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์

 • ผศ.ภาวิณี ช้อยสุนิรชร

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง

 • อาจารย์วิรัตน์ รัตตากร

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 • ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 • รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

 • ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 • ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 • ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 • ดร.ธีรพันธ์ ชัยมงคลโรจน์

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 • ดร. หัว เซี่ย (Hua Xia, Ph.D.)

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติจีน

 • ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ