คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ที่มาพร้อมกับวิสัยทัศน์ในการวางนโยบายและแนวทางในการบริหารงานที่ทันสมัย คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีคุณภาพให้กับทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์

  อธิการบดี

 • คุณดัยนา บุนนาค

  คุณดัยนา บุนนาค

  ที่ปรึกษาอธิการบดี

 • อาจารย์สมหมาย ดอกไม้

  อาจารย์สมหมาย ดอกไม้

  ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา

 • รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ

  รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ

 • ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล

  ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล

  รองอธิการบดีอาวุโสด้านกิจการภายนอก

 • ผศ.ดร.บุญรอด วุฒิศาสตร์กุล

  รองอธิการบดีอาวุโสด้านกิจการพิเศษ

 • อาจารย์นฤมล โอสถานุเคราะห์

  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

 • ดร.สิริวรรณ รัตนาคาร

  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ

 • ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 • ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย

  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 • ดร.สุนทรี รัตภาสกร

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 • ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย

  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์

 • ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย

  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ

 • รศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน

  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา

 • ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร

 • ผศ.ภาวิณี ช้อยสุนิรชร

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง

 • ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 • ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา

 • ดร.ธีรพันธ์ ชัยมงคลโรจน์

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 • ผศ.ชนัญชี ภังคานนท์

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 • ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 • ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 • อาจารย์ศิริพร กนกชัยสกุล

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร