ความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมมือกับองค์ชั้นนำจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีของโลกด้วยการร่วมมือจัดการเรียนการสอนร่วมเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษารวมถึงฝึกงานในต่างประเทศเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับต่างประเทศและนำมาประยุกต์กับวิชาชีพได้ในอนาคตอาทิเช่น