กำหนดการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ วันที่ ผลการประชุม
ประจำปีการศึกษา 2553
4 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลด
5 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 ดาวน์โหลด
6 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลด
ประจำปีการศึกษา 2554
1 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 ดาวน์โหลด
2 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลด
3 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
4 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 ดาวน์โหลด
5 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 ดาวน์โหลด
6 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 ดาวน์โหลด
ประจำปีการศึกษา 2555
1 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 ดาวน์โหลด
2 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลด
3 วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลด
4 วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลด
5 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ดาวน์โหลด
6 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลด
ประจำปีการศึกษา 2556
1 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลด
2 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลด
3 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลด
4 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลด
5 วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลด
6 วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลด
ประจำปีการศึกษา 2557
1 วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลด
2 วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลด
3 วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลด
4 วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
5 วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลด
6 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด
ประจำปีการศึกษา 2558
1 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลด
2 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลด
3 วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลด
4 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
5 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
6 วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด
ประจำปีการศึกษา 2559
1 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด
2 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด
3 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด
4 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด
5 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด
6 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลด
ประจำปีการศึกษา 2560
1 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด
2 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
3 วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
4 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
5 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
6 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561