สภามหาวิทยาลัย

 • ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

  นายกสภา

  • – ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
  • – ประธานกรรมการโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม
  • – กรรมการสภาที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • – กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
  • – อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • ดร.มัทนา สานติวัตร

  อุปนายก

  • – รองประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย)
  • – กรรมการบริหารสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
  • – กรรมการผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
  • – อดีตนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
  • – อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ดร.เจริญ คันธวงศ์

  กรรมการ

  • – อธิการบดีกิตติคุณก่อตั้ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • – อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
  • – อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
  • – อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • – อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ดร.ธนู กุลชล

  กรรมการ

  • – อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • – ประธานกรรมการ บริษัทไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
  • – อดีตสมาชิกวุฒิสภา
  • – อดีตประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
  • – อดีตนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • อาจารย์สุรี บูรณธนิต

  กรรมการ

  • – ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
  • – กรรมการบริหารโรตารี่กรุงเทพ-คลองเตย
  • – ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดธัญบุรีและศาลอุทธรณ์
  • – กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
  • – กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
 • ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์

  กรรมการ

  • – ศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • – อดีตรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นายนิธิ สถาปิตานนท์

  กรรมการ

  • – ประธานกรรมการ บริษัทในเครือ 49 กรุ๊ป
  • – ประธานกรรมการ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด
  • – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย
  • – อดีตเลขาธิการสภาสถาปนิก
  • – อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นางพรศิริ มโนหาญ

  กรรมการ

  • – รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  • – ประธานกรรมการบริษัท วี.เอ็น.ยู. เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
  • – ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโชว์ 2013 จำกัด
  • – อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
  • – อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
  • – อดีตกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • นายชาติศิริ โสภณพนิช

  กรรมการ

  • – กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • – ประธานสมาคมธนาคารไทย
  • – กรรมการสภามหาวิทยาลัย Singapore Management University
  • – กรรมการ บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
  • – อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • นายสาระ ล่ำซำ

  กรรมการ

  • – กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
  • – นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
  • – กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)
  • – กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  • – ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ใหม่
 • อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์

  กรรมการ (อธิการบดี)

  • – อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • – ผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • – ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด
  • – ประธานกรรมการ บริษัท ชิเซโด้ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ

  กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์)

  • – รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • – กรรมการผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
  • – Senior Member, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
  • – Vice President, The Optical Society of America (OSA)
  • – Vice President, Institute of Electrical and Electronics Engineers – Lasers and Electro-Optics Society (IEEE-LEOS)
 • ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย

  กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ)

  • – ศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • – กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  • – กรรมการสภาสถาปนิก
  • – อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • – นักเขียน นามปากกา ปริญญา ตรีน้อยใส
 • รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์

  กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ)

  • – หัวหน้ากลุ่มสาขาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • – อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์

  กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ)

  • – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
  • – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
  • – อดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์
  • – อดีตกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • ผศ.ดร.บุญรอด วุฒิศาสตร์กุล

  เลขานุการ

  • – รองอธิการบดีอาวุโสด้านกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • – รองอธิการบดีวิทยาเขตรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • – ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • – ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • – อดีตนายกสโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์